Klachtenregeling

  • Mocht u een klacht hebben, is het wenselijk om dit eerst met de behandelend therapeut te bespreken. Indien u dit niet wilt, kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders of het secretariaat.
  • Wanneer er iets niet goed is gegaan in de verleende zorg heeft u recht op goede informatie. De fout wordt met u besproken door de praktijkhouder en deze is aan zet om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Vervolgens wordt een aantekening gemaakt in het patiëntendossier. Onze praktijk volgt het model Veilig incidenten Melden van het KNGF.
  • Indien u niet tevreden bent met de manier waarop de fysiotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). De praktijk zal u hierover informeren.
  • Indien er tegen bepaalde handelingen of vormen van therapie bezwaar bestaat dient men dit bij de afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt (verder) behandeld kan worden.
  • Indien men bezwaar heeft om door een fysiotherapeut (van een andere sekse) behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aan te geven.

Privacyregels

   • Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer hiervan en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in het reglement vastgelegd (zie eventueel brochure, aan te vragen bij één van de fysiotherapeuten of onze balie).
   • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Privacyreglement van onze praktijk voor patiënten

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze fysiotherapiepraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Fysiotherapiepraktijk
In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de fysiotherapiepraktijk
Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen en Hulsberg is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
– voor zorgverlening;
– voor doelmatig beheer en beleid;
– voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen en Hulsberg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen en Hulsberg Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen en Hulsberg is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen en Hulsberg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Centrum voor fysiotherapie en medische fitness Meerssen en Hulsberg wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisart.

Overdracht van gegevens uit uw dossier
Als u een andere fysiotherapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw paramedische geschiedenis. Uw paramedische geschiedenis staat in uw patiëntendossier.

Uw paramedisch dossier wordt indien u dat wenst, geheel of gedeeltelijk door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt altijd inzage in uw dossier krijgen of een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw paramedische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. Mw Floor Caris-Hustinx kan u dan aanspreken over uw klacht. Onze praktijkmedewerkers zijn goed op de hoogte over de inhoud van deze brief.