Klachtenregeling

  • Mocht u een klacht hebben, is het wenselijk om dit eerst met de behandelend therapeut te bespreken. Indien u dit niet wilt, kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders of de klachtenfunctionaris 2017: Floor Caris-Hustinx.
  • Wanneer er iets niet goed is gegaan in de verleende zorg heeft u recht op goede informatie. De fout wordt met u besproken door de praktijkhouder en deze is aan zet om uw klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Vervolgens wordt een aantekening gemaakt in het patiëntendossier. Onze praktijk volgt het model Veilig incidenten Melden van het KNGF.
  • Indien u niet tevreden bent met de manier waarop de fysiotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). De praktijk zal u hierover informeren.
  • Indien er tegen bepaalde handelingen of vormen van therapie bezwaar bestaat dient men dit bij de afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt (verder) behandeld kan worden.
  • Indien men bezwaar heeft om door een fysiotherapeut (van een andere sekse) behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aan te geven.

  • Privacyregels

    • Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer hiervan en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in het reglement vastgelegd (zie eventueel brochure, aan te vragen bij één van de fysiotherapeuten of onze balie).
    • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.